Projekty POWER 2014-2020 - Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu


Informacja o zakończeniu realizacji projektu


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 31.12.2018 r. zakończył realizację projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.2
 
Okres, przez jaki realizowany był projekt : 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
 
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 27.04.2017 r. we Wrocławiu pomiędzy Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą", a Powiatem Milickim - Powiatowym Urzędem Pracy w Miliczu.
ANEKS NR 1 DO UMOWY –  podpisano w dniu 07.08.2017 r.
ANEKS NR 2 DO UMOWY –  podpisano w dniu 24.04.2018 r.
 
Przyznana kwota dofinansowania: 1 883 660,00 zł
 
W ramach projektu udzielono wsparcia  łącznie dla 223 osób bezrobotnych
do 30 roku życia  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu.
 
W ramach projektu realizowano zadania:
1. Poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy – 223 osoby
2. Staże – 127 osób
3. Szkolenia indywidualne – 18 osób
4. Bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 35 osób
5. Bony na zasiedlenie -32 osoby
6. Prace interwencyjne – 11 osób

Plakat POWER 2019

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż realizuje projekt pt. :
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie milickim (IV)"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
- projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 850 000,00 zł
Wkład Unii Europejskiej wynosi 716 380,00 zł
 
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia
Pozostających bez pracy w powiecie milickim.
 
Grupa docelowa (osoby, które mogą zostać uczestnikami projektu)    
 • osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET
Formy wsparcia, z jakich mogą skorzystać osoby bezrobotne:
 • staże do 6 miesięcy
 • szkolenia indywidualne
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • bony na zasiedlenie  
 • prace interwencyjne
REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA!
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.

Informacja o realizacji projektu POWER

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu uprzejmie informuje, iż od dnia 02.01.2019 r. rozpoczęła się realizacja planu finansowego na rok 2019 projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 1.1.1 POWER 2014-2020 pt.:
 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie milickim (IV)"
Nr projektu: POWR.01.01.01-01-0013/18
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 850 000,00 zł
Wkład Unii Europejskiej wynosi 716 380,00 zł
 
Grupa docelowa (osoby, które mogą zostać uczestnikami projektu)
 • osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET
Formy wsparcia, z jakich mogą skorzystać osoby bezrobotne :
 • staże do 6 miesięcy (ostateczna data skierowania uczestnika do odbycia stażu to 28.08.2019 r., a ostateczna data zakończenia stażu przez uczestnika to 28.11.2019r., staż nie może trwać krócej niż 3 miesiące)
 • szkolenia indywidualne
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • bony na zasiedlenie  
 • prace interwencyjne (wnioski można składać do 30.08.2019 r.)
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.
Załączniki
Regulamin PO WER 2019.docx

Informacja o podpisaniu umowy POWER 2019

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu w dniu 03 grudnia  2018 roku podpisał umowę  o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 1.1.1  POWER 2014-2020 pt.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (IV)"

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
 
Wartość projektu: 850 000,00 zł
 w tym wkład Unii Europejskiej : 716 380,00 zł
 
UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ ZOSTAĆ :
 • osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
W ramach umowy Powiatowy Urząd Pracy  w Miliczu będzie realizował zadania:
 • staże do 6 miesięcy
 • szkolenia indywidualne
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • bony na zasiedlenie
 • prace interwencyjne
REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA!
 
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.

 

Informacja o środkach

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że posiada środki pieniężne na realizację
BONU NA ZASIEDLENIE  
w ramach projektu PO WER 2014-2020 pt.:
 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie milickim (III)"
 
Kto może zostać uczestnikiem projektu?
-     osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy,
  -    osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy),
-  osoby w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

REKRUTACJA TRWA DO  14.12.2018 r.

 
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta 
 (pokój  1.2  oraz  1.3)

 

Informacja o braku środków

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że  w ramach projektu  PO WER 2014-2020 pt.:
 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (III)"
 
NIE DYSPONUJE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ :

- staże    
- szkolenia indywidualne
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
- prace interwencyjne    
 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM  REKRUTACJA NA  W/W  ZADANIA  ZOSTAŁA  ZAKOŃCZONA.

Informacja o realizacji projektu

  
W związku z wprowadzonym aneksem  z dnia 24.04.2018 r. do umowy : UDA-POWR.01.01.02-02-0013/17-00, realizowanej w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (III)" uprzejmie informujemy, iż okres realizacji projektu został wydłużony do 31.12.2018 r., a łączna wartość projektu wynosi 1 883 660,00 zł, z czego wkład Unii Europejskiej   to  1 730 895,00 zł.

Grupa docelowa:
osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
 
Formy wsparcia :
 • staże do 6 miesięcy dla51 osób
 • szkolenia indywidualne dla8 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla14 osób
 • bon na zasiedlenie dla13 osób
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA!
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.
 

Rekrutacja do projektu 2018


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

 
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu uprzejmie informuje, iż od dnia 02.01.2018 r. rozpoczęła się realizacja planu finansowego na rok 2018 projektu pozakonkursowego w ramach
Poddziałania 1.1.2 POWER 2014-2020 pt.:

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie milickim (III)"
Nr projektu: POWR.01.01.02-02-0013/17
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 1 883 660,00 zł
Wartość projektu dla 2018 roku wynosi 906 485,00 zł

Wkład Unii Europejskiej wynosi 1 730 895,00 zł
 
Grupa docelowa (osoby, które mogą zostać uczestnikami projektu)
 • osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy,
 • osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy),
 • osoby w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET
Formy wsparcia, z jakich może skorzystać osoba bezrobotna :
 • staże do 6 miesięcy (ostateczna data skierowania uczestnika do odbycia stażu to  29.07.2018 r., a ostateczna data zakończenia stażu przez uczestnika to 29.11.2018 r., staż nie może trwać krócej niż 3 miesiące)
 • szkolenia indywidualne (wnioski można składać  do 31.10.2018 r.)
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej (wnioski można składać do 30.11.2018 r.)
 • bony na zasiedlenie  (wnioski można składać do 30.11.2018 r.)
 • prace interwencyjne (wnioski można składać do 31.08.2018 r.)
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta (pokój 1.2 oraz 1.3)

Informacja o zmianach w projekcie

W związku ze zgłoszonym formularzem zmian w projekcie pozakonkursowym realizowanym w ramach Poddziałania 1.1.2 POWER 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (III)" uprzejmie informujemy, iż wartość projektu wzrosła o 120 070,85 zł (z kwoty 1 293 892,00 zł do 1 413 962,85 zł), a okres realizacji projektu został wydłużony do 31.08.2018 r.

Grupa docelowa:
osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne  (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Formy wsparcia :
 • staże do 6 miesięcy dla 92 osób
 • szkolenia indywidualne dla 13 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 24 osób
 • bony na zasiedlenie dla 13 osób
REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA!
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.

Informacja o podpisaniu umowy

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych
 
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu w dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 1.1.2 POWER 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (III)"

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.06.2018 r.
Wartość projektu: 1 293 892,00 zł
 
Grupa docelowa:
osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne  (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Formy wsparcia :
 • staże do 6 miesięcy dla 85 osób
 • szkolenia indywidualne dla 13 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 18 osób
 • bon na zasiedlenie dla 9 osób
 • prace interwencyjne dla 6 osób 
REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA!
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.
 

Regulamin rektutacji

 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
realizuje projekt pn.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie milickim (III)"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa  I- Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  
 1.  WARUNKI  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE I FORMY WSPARCIA, Z JAKICH  MOŻNA SKORZYSTAĆ
  • uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat- zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu, należące do I lub  II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET 
  • osoby bezrobotne mogą skorzystać z form pomocy realizowanych w ramach projektu:
   • staże,
   • szkolenia indywidualne,
   • bony na zasiedlenie,
   • prace interwencyjne
 2.  REKRUTACJA DO PROJEKTU
  Złożone wnioski dotyczące skorzystania z form pomocy trafiają do Koordynatora projektu, który poprzez wypełnienie Karty oceny kwalifikuje daną osobę bezrobotną do udziału w projekcie.
  W przypadku zakwalifikowania osoby, jako „uczestnika projektu" - uczestnik wypełnia oświadczenie dotyczące uczestnictwa w projekcie.
Załączniki
PO WER regulamin rekrutacji 2018.docx

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż dnia 31.12.2016 r. zakończono realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (II)."

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 1 469 377,00 zł podpisano 26.04.2016 r.
W ramach projektu udzielono wsparcia 158 osobom bezrobotnym do 30 roku życia zarejestrowanym w tut. Urzędzie (w I lub II profilu pomocy), nie uczestniczącym w kształceniu i szkoleniu- tzw. młodzież NEET:
 • 106 osób zostało skierowanych na staże trwające do 6 miesięcy
 • 13 osób ukończyło szkolenia indywidualne
 • 26 osób otrzymało bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • 7 osób otrzymały środki w ramach bonu na zasiedlenie
 • 6 osób zostało skierowanych na prace interwencyjne
W ramach kosztów pośrednich zrefundowano wynagrodzenie oraz zakupiono niezbędne w realizacji projektów materiały i sprzęty biurowe.

Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 97,99%.

Sporządził: Robert Paszkiewicz
 

Informacja o realizacji projektu


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu w dniu 26 kwietnia 2016 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 1.1.2 POWER 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (II)"

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Wartość projektu: 1 469 377,00 zł

Grupa docelowa:
osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne  (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Formy wsparcia :
 • staże do 6 miesięcy dla 91 osób
 • szkolenia indywidualne dla 15 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób
 • bon na zasiedlenie dla 4 osób
 • prace interwencyjne dla 5 osób
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.

Regulamin rekrutacji

 

 REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (II)"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  

§1
Informacje ogólne o projekcie
 1. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (II)" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś Priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych W ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego założono aktywizację zawodową dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu, zakwalifikowanych do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu- tzw. młodzież NEET.
 2. Działania realizowane w ramach projektu to:
  • pomoc w określeniu własnej ścieżki zawodowej oraz aktywizacji zawodowej poprzez usługi doradcy zawodowego lub pośrednika pracy;
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych;
  • zdobycie, zwiększenie lub uaktualnienie doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży zawodowych trwających do 6 m-cy;
  • wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez m.in. : przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnego zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych
  • pomoc osobom bezrobotnym w postaci środków w ramach bonów na zasiedlenie
 1. W ciągu 4 miesięcy osobom młodym w projekcie zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta     zatrudnienia, przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznania środków w ramach bonu na zasiedlenie, dalszego kształcenia, lub stażu zgodnie z Planem Gwarancji dla Młodzieży. Okres 4 miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia będzie liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.
§2
Warunki formalne uczestnictwa w projekcie PO WER
 1.  Do programu może zostać zakwalifikowana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • Jest osobą bezrobotną w wieku 18-29 lat (wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie), zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu, zakwalifikowaną do I lub II profilu pomocy.
  • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
  • w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
§3
Zasady rekrutacji do projektu w ramach PO WER 2014-2020
 1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania alokacji środków przyznanych w danym roku realizacji projektu na poszczególne zadania.
 2. Informacja o rekrutacji do projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie na tablicach ogłoszeniowych (plakaty).
 3. Kandydat do udziału w Projekcie powinien zgłosić się do swojego Doradcy Klienta w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Projekcie.
 4. Doradca Klienta dokonuje wstępnego sprawdzenia kwalifikowalności do uczestnictwa w projekcie oraz przedstawia warunki, po spełnieniu których bezrobotny będzie mógł być zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
 5. Warunkami, o których mowa w ust. 4 mogą być m.in.: dostarczenie poprawnie wypełnionego wniosku o objęcie formą aktywizacji, popartego uprawdopodobnieniem/deklaracją zatrudnienia, spełniającego warunki formalno-prawne do realizacji; dostępność środków na aktywizację bezrobotnych w ramach Projektu; obiektywnie najtrudniejsza sytuacja osoby na rynku pracy.
 6. Złożone wnioski trafiają następnie do Koordynatora projektu, który poprzez wypełnienie Karty oceny(załącznik nr 1 do Regulaminu) kwalifikuje daną osobę bezrobotną do udziału w projekcie.
 7. Udzielenie wsparcia głównego musi zostać poprzedzone instrumentami i usługami rynku pracy służącymi indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej obejmującymi:
  • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym ustalenie stopnia oddalenia od rynku pracy tj. ustalenie profilu pomocy
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych (o wyborze i trybie realizacji pomiędzy usługą pośrednictwa pracy a poradnictwem zawodowym zadecyduje doradca klienta w uzgodnieniu z osobą bezrobotną) – tzw. bezkosztowa forma wsparcia.
 1. W przypadku, gdy osoba przystępując do projektu posiada ustalony profil pomocy lub aktualny Indywidualny Plan Działania, można kwalifikować ją do projektu, a udzielone jej wcześniej w/w usługi nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu.
 2. Uczestnicy projektu w dniu obejmowania ich usługą rynku pracy (bezkosztową) tj.:
  • pośrednictwem pracy (w dniu wydania skierowania na daną formę wsparcia np. na staż, na prace interwencyjne) lub
  • poradnictwem zawodowym (w dniu wydania opinii doradcy zawodowego o celowości przeszkolenia kandydata lub o celowości przyznania bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej) przekażą swoje dane i podpiszą Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz Oświadczenie dot. danych wrażliwych (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 1. Dzień podpisania Oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w projekcie będzie stanowił dzień przystąpienia do projektu.  
 2. W ciągu 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, uczestnicy złożą oświadczenie nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (Załącznik nr 4 do Regulaminu).
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu będzie prowadził rejestr złożonych Oświadczeń uczestników  projektu.
§4
Formy wsparcia w ramach projektu PO WER 2014-2020
 1. Realizowane w ramach projektu działania będą zapewniały kompleksowe i indywidualne podejście do zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu.
 2. Główną formą wsparcia (kosztową) w ramach projektu będzie realizacja instrumentów i usług rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz. U z 2015, poz 149 z późn. zm) czyli:
  • Staże
  • Szkolenia zawodowe
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Prace interwencyjne
  • Bony na zasiedlenie
 1. Poszczególne formy aktywizacji zawodowej w ramach projektu określone w § 4 ust. 2 realizowane będą zgodnie z obowiązującymi w PUP w Miliczu standardami i procedurami oraz warunkami ogłoszenia realizacji projektu.
§5
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016r. do końca realizacji projektu.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie trwania projektu. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie pupmilicz.pl
 4. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu.
Załączniki
Zarządzenie do Regulaminu rekrutacji PO WER.docx

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014- 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż dnia 31.12.2015 r. zakończono realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (I)."

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 1 029 000 zł podpisano 28.05.2015 r.
W ramach projektu udzielono wsparcia 131 osobom bezrobotnym do 30 roku życia zarejestrowanym w tut. Urzędzie (należącym do I lub II profilu pomocy), nie uczestniczącym w kształceniu i szkoleniu- tzw. młodzież NEET:
 • 95 osób zostało skierowanych na staże trwające do 6 miesięcy
 • 11 osób ukończyło szkolenia indywidualne
 • 21 osób otrzymało bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • 4 osoby otrzymały środki w ramach bonu na zasiedlenie
W ramach kosztów pośrednich zrefundowano wynagrodzenie oraz część kosztów sprzętu komputerowego dla pracownika nowozatrudnionego do obsługi projektu.

Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 99,86%. Wszystkie założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały spełnione na poziomie wyższym niż planowano.

Sporządził: Robert Paszkiewicz

 

Informacja o środkach na dotację

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż posiada środki na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach:

Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie milickim (I)"

Grupa docelowa: osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Miliczu jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. aktywizacji
- p. Teresa Mellem pok. 1.6 tel. (0 71) 38 42 989 wew. 21

Informacja o środkach na bon na zasiedlenie


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż posiada środki na
 bon na zasiedlenie w ramach:

Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie milickim (I)"

Grupa docelowa: osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Miliczu jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

WARTOŚĆ BONU NA ZASIEDLENIE: DO 7500 ZŁ!!!

Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. programów/ doradca klienta
- p. Marta Kauch pok. 1.2a tel. (0 71) 38 42 989 wew. 19

Informacja o środkach na szkolenia indywidualne


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż posiada środki na zorganizowanieszkoleń indywidualnych w ramach:

Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie milickim"

Grupa docelowa: osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Miliczu jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego
- p. Iwona Eliasz pok. 1.5 tel. (0 71) 38 42 989 wew. 29

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu

Informacja o podpisaniu umowy

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 28.05.2015 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie milickim (I)

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Okres realizacji: 01.01.2015-31.12.2015r

Wartość projektu: 1 029 000,00 zł

Grupa docelowa: osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Miliczu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

W ramach projekty przewidziano wsparcie w postaci:

- staże do 6 miesięcy
- szkolenia indywidualne
- przyznanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Rekrutacja do projektu trwa!

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę