Projekty RPO WD 2014-2020 - Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu


Rekrutacja do projektu 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że od dnia 02.01.2018 r. rozpoczeła się rekrutacja do projektu realizowanego w ramach działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – RPO WD 2014-2020.
Tytuł projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim"

Oś priorytetowa: 8. Rynek pracy

Działanie 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
Wartość projektu: 849 197,00 zł
Grupa docelowa:
osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane (należące do I lub II profilu pomocy)

Formy wsparcia :
 • staże do 6 miesięcy dla 47 osób
 • szkolenia indywidualne dla 10 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 14 osób
 • prace interwencyjne dla 20 osób  
ZAPASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFEROWANEGO WSPARCIA!
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.
Załączniki
RPO regulamin rekrutacji 2018.docx

Informacja o podpisaniu umowy

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 27.04.2017 roku  podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – RPO WD 2014-2020.
Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim"

Oś priorytetowa: 8. Rynek pracy

Działanie 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
Wartość projektu: 765 373,00 zł
Grupa docelowa:
osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane (należące do I lub II profilu pomocy)

Formy wsparcia :
 • staże do 6 miesięcy dla 50 osób
 • szkolenia indywidualne dla 7 osób
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 11 osób
 • prace interwencyjne dla 10 osób
REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA!
Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta

Regulamin rektutacji

REGULAMIN REKRUTACJI
do projektu  „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie milickim"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa  8 - Rynek pracy
Działanie 8.1 - Projekty powiatowych urzędów pracy
 
§1
 
Informacje ogólne o projekcie
 1. Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , Oś priorytetowa  8 - Rynek pracy, Działanie 8.1 - Projekty powiatowych urzędów pracy.
 2. W ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego założono aktywizację zawodową dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu, zakwalifikowanych do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia), ponadto przynależących co najmniej do jednej z poniższych grup, uprawnionych do udziału w projekcie:
 1. osób powyżej 50 roku życia;
 2. osób z niepełnosprawnościami;
 3. kobiet;
 4. osób o niskich kwalifikacjach;
 5. osób długotrwale bezrobotnych.
 1. Działania realizowane w ramach projektu to:
 1. pomoc w określeniu własnej ścieżki zawodowej oraz aktywizacji zawodowej poprzez usługi doradcy zawodowego lub pośrednika pracy;
 2. podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych;
 3. zdobycie, zwiększenie lub uaktualnienie doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży zawodowych trwających do 6 m-cy;
 4. wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez m.in. : przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację kosztów prac interwencyjnych
§2
 
Warunki formalne uczestnictwa w projekcie RPO
 1. Do programu może zostać zakwalifikowana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Jest osobą bezrobotną w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu, zakwalifikowaną do I lub II profilu pomocy.
 2. Jest osoba spełniającą co najmniej jeden z poniższych kryteriów udziału w projekcie:
  1. osoba powyżej 50 roku życia (wiek uczestnika określany na podstawie daty urodzenia)
  2. posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia, w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011  Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)r. i ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
  3. jest kobietą;
  4. posiada niskie kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (na poziomie ISCED 3 włącznie – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia);
  5. jest osobą długotrwale bezrobotną (pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) . Do w/w okresu można również zaliczyć faktyczny czas pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy na podstawie oświadczenia osoby bezrobotnej.
§3
 
Zasady rekrutacji do projektu RPO WD 2014-2020
 1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania alokacji środków przyznanych w danym roku realizacji projektu na poszczególne zadania.
 2. Informacja o rekrutacji do projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie na tablicach ogłoszeniowych (plakaty).
 3. Kandydat do udziału w Projekcie powinien zgłosić się do swojego Doradcy Klienta w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Projekcie.
 4. Doradca Klienta dokonuje wstępnego sprawdzenia kwalifikowalności do uczestnictwa w projekcie oraz przedstawia warunki po spełnieniu których bezrobotny będzie mógł być zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
 5. Warunkami o których mowa w ust. 4 mogą być m.in.: dostarczenie poprawnie wypełnionego wniosku o objęcie formą aktywizacji popartego uprawdopodobnieniem/deklaracją zatrudnienia spełniającego warunki formalno-prawne do realizacji; dostępność środków na aktywizację bezrobotnych w ramach Projektu; obiektywnie najtrudniejsza sytuacja osoby na rynku pracy.
 6. Złożone wnioski trafiają następnie do Koordynatora projektu, który poprzez wypełnienie Karty oceny (załącznik nr 1 do Regulaminu) kwalifikuje daną osobę bezrobotną do udziału w odpowiednim projekcie.
 7. Udzielenie wsparcia głównego musi zostać poprzedzone instrumentami i usługami rynku pracy służącymi indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej obejmującymi:
 1. identyfikację potrzeb osób  pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym ustalenie stopnia oddalenia od rynku pracy tj. ustalenie profilu pomocy i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania;
 2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych (o wyborze i trybie realizacji pomiędzy usługą pośrednictwa pracy a poradnictwem zawodowym zadecyduje doradca klienta w uzgodnieniu z osobą bezrobotną) – tzw. bezkosztowa forma wsparcia.
 1. W przypadku gdy osoba przystępując do projektu posiada ustalony profil pomocy, aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie w postaci pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, można kwalifikować ją do projektu, a udzielone jej wcześniej w/w usługi nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu.
 2. Uczestnicy projektu w dniu obejmowania ich usługą rynku pracy (bezkosztową) tj.:
 1. pośrednictwem pracy (w dniu wydania skierowania na daną formę wsparcia np. na staż, prace interwencyjne)
 2. poradnictwa zawodowego (w dniu wydania opinii doradcy zawodowego o celowości przeszkolenia kandydata lub o celowości przyznania bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej) przekażą swoje dane i podpiszą Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2 do regulaminu).
 1. Dzień podpisania Oświadczenia uczestnika projektu będzie stanowił dzień przystąpienia do projektu.
 2. Każdy uczestnik projektu otrzyma główną formą wsparcia (kosztową) w okresie do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu będzie prowadził rejestr złożonych Oświadczeń uczestników projektu.
§4
 
Formy wsparcia w ramach projektu RPO WD 2014-2020
 1. Realizowane w ramach projektu działania będą zapewniały kompleksowe i indywidualne podejście do zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu.
 2. Główna formą wsparcia (kosztową) w ramach projektu będzie realizacja instrumentów i  usług rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz. U z 2016, poz 645 z późn. zm) czyli:
 1. Staże
 2. Szkolenia zawodowe
 3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 4. Prace interwencyjne
 1. Poszczególne formy aktywizacji zawodowej w ramach projektu określone w §4 ust 2 realizowane będą zgodnie z obowiązującymi w PUP w Miliczu standardami i procedurami oraz warunkami ogłoszenia realizacji projektu. 
§5
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 r. do końca realizacji projektu.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie trwania projektu. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.pupmilicz.pl
 4. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU RPO WD 2014- 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 31.12.2016 roku zakończył realizację projektu pozakonkursowego pt.: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim" na rok 2016 w ramach Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy, Działanie 8.1. Projekty powiatowych urzędów pracy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 1 344 692,00 zł podpisano 01.06.2016 r.
W ramach projektu udzielono wsparcia 141 osobom bezrobotnym powyżej 30 roku życia zarejestrowanym w tut. Urzędzie (w I lub II profilu pomocy):
 • 75 osób zostało skierowanych na staże trwające do 6 miesięcy
 • 15 osób ukończyło szkolenia indywidualne
 • 30 osób otrzymało bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • 21 osób zostało skierowanych na prace interwencyjne

  Przyznane dofinansowanie wykorzystano w 97,79%.

  Sporządził: Robert Paszkiewicz

Informacja o podpisaniu umowy

INFORMACJA O PROJEKCIE RPO WD 2014- 2020
 
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 01.06.2016 roku  podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – RPO WD 2014-2020.

Tytuł projektu:„Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim"

Oś priorytetowa: 8. Rynek pracy

Działanie 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy

Okres realizacji projektu: 01.01.2016r.- 31.12.2016r.

Wartość projektu1 344 692,00 zł

Grupa docelowa: osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane (należące do I lub II profilu pomocy)
W ramach projektu przewidziano formy wsparcia:
 • staże do 6 miesięcy dla 75 osób
 • szkolenia indywidualne dla 13 osób
 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 24 osób
 • podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 20 osób
Rekrutacja do projektu trwa!

Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.

Informacja o zakończeniu realizacji projektu


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU RPO WD 2014- 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 31.12.2015 roku zakończył realizację projektu pozakonkursowego pt.: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy, Działanie 8.1. Projekty powiatowych urzędów pracy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt realizowany był od 20.08.2015r.( data podpisania umowy z DWUP) do 31.12.2015r.

Wartość otrzymanych środków : 626 500,00 zł.
Wartość wydatkowanych środków: 583 635,40 zł. (co stanowi 93,2% dostępnej alokacji).

Projekt przewidziany był dla osób bezrobotnych od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane (należące do I lub II profilu pomocy)

W projekcie udział wzięło łącznie 69 osób (K-30 /M-39) bezrobotnych w tym:

- 36 osób długotrwale bezrobotnych
- 11 osób starszych w wieku powyżej 50 roku życia
- 7 osób niepełnosprawnych
- 47 osób z terenów wiejskich

Na dzień 31.12.2015r. udział w projekcie zakończyło 66 osób (K-29/M37) w tym:

- 34 osoby długotrwale bezrobotne
- 11 osób starszych w wieku powyżej 50 roku życia
- 7 osób niepełnosprawnych
- 45 osób z terenów wiejskich

Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia: staży do 6 miesięcy (44 osoby), szkoleń indywidualnych (10 osób) oraz bezzwrotnych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (15 osób).

Efektywność zatrudnieniowa po projekcie wyniosła 81,8% tj. 54 osoby podjęły zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Sporządziła: Marta Kauch

Informacja o środkach na dotacje


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż posiada środki na 

bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach:

projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020

Projekt dla osób powyżej 30 roku życia.

Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. aktywizacji
- p. Teresa Mellem pok. 1.6 tel. (0 71) 38 42 989 wew. 21

Informacja o środkach na aktywne formy


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż posiada środki na 
szkolenia indywidualne oraz bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach:

projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego WD 2014-2020

Projekt dla osób powyżej 30 roku życia.

Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. aktywizacji
- p. Teresa Mellem pok. 1.6 tel. (0 71) 38 42 989 wew. 21

Informacja o środkach na bon dotacje


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż posiada środki na 

staże, szkolenia indywidualne oraz  bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach:

projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020
Projekt dla osób powyżej 30 roku życia.

Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. aktywizacji
- p. Teresa Mellem pok. 1.6 tel. (0 71) 38 42 989 wew. 21

Informacja o realizacji projektu

Informacja o podpisaniu umowy


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 20.08.2015 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – RPO WD 2014-2020.

Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

Działanie : Projekty powiatowych urzędów pracy

Okres realizacji: 01.01.2015-31.12.2015r

Wartość projektu: 626 500,00 zł

Grupa docelowa: osoby bezrobotne od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane (należące do I lub II profilu pomocy)

W ramach projekty przewidziano wsparcie w postaci:

- staże do 6 miesięcy
- szkolenia indywidualne
- przyznanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Rekrutacja do projektu trwa!

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę