Projekty RPO WD 2014-2020 - Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu


Informacja o podpisaniu umowy

INFORMACJA O PROJEKCIE RPO WD 2014- 2020
 
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 01.06.2016 roku  podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – RPO WD 2014-2020.

Tytuł projektu:„Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim"

Oś priorytetowa: 8. Rynek pracy

Działanie 8.1  Projekty powiatowych urzędów pracy

Okres realizacji projektu: 01.01.2016r.- 31.12.2016r.

Wartość projektu1 344 692,00 zł

Grupa docelowa: osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane (należące do I lub II profilu pomocy)
W ramach projektu przewidziano formy wsparcia:
  • staże do 6 miesięcy dla 75 osób
  • szkolenia indywidualne dla 13 osób
  • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 24 osób
  • podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 20 osób
Rekrutacja do projektu trwa!

Więcej informacji można uzyskać u swojego doradcy klienta.

Informacja o zakończeniu realizacji projektu


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU RPO WD 2014- 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 31.12.2015 roku zakończył realizację projektu pozakonkursowego pt.: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy, Działanie 8.1. Projekty powiatowych urzędów pracy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt realizowany był od 20.08.2015r.( data podpisania umowy z DWUP) do 31.12.2015r.

Wartość otrzymanych środków : 626 500,00 zł.
Wartość wydatkowanych środków: 583 635,40 zł. (co stanowi 93,2% dostępnej alokacji).

Projekt przewidziany był dla osób bezrobotnych od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane (należące do I lub II profilu pomocy)

W projekcie udział wzięło łącznie 69 osób (K-30 /M-39) bezrobotnych w tym:

- 36 osób długotrwale bezrobotnych
- 11 osób starszych w wieku powyżej 50 roku życia
- 7 osób niepełnosprawnych
- 47 osób z terenów wiejskich

Na dzień 31.12.2015r. udział w projekcie zakończyło 66 osób (K-29/M37) w tym:

- 34 osoby długotrwale bezrobotne
- 11 osób starszych w wieku powyżej 50 roku życia
- 7 osób niepełnosprawnych
- 45 osób z terenów wiejskich

Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia: staży do 6 miesięcy (44 osoby), szkoleń indywidualnych (10 osób) oraz bezzwrotnych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (15 osób).

Efektywność zatrudnieniowa po projekcie wyniosła 81,8% tj. 54 osoby podjęły zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Sporządziła: Marta Kauch

Informacja o środkach na dotacje


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż posiada środki na 

bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach:

projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020

Projekt dla osób powyżej 30 roku życia.

Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. aktywizacji
- p. Teresa Mellem pok. 1.6 tel. (0 71) 38 42 989 wew. 21

Informacja o środkach na aktywne formy


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż posiada środki na 
szkolenia indywidualne oraz bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach:

projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego WD 2014-2020

Projekt dla osób powyżej 30 roku życia.

Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. aktywizacji
- p. Teresa Mellem pok. 1.6 tel. (0 71) 38 42 989 wew. 21

Informacja o środkach na bon dotacje


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, iż posiada środki na 

staże, szkolenia indywidualne oraz  bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach:

projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020
Projekt dla osób powyżej 30 roku życia.

Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. aktywizacji
- p. Teresa Mellem pok. 1.6 tel. (0 71) 38 42 989 wew. 21

Informacja o realizacji projektu

Informacja o podpisaniu umowy


Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje, że w dniu 20.08.2015 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – RPO WD 2014-2020.

Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie milickim

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

Działanie : Projekty powiatowych urzędów pracy

Okres realizacji: 01.01.2015-31.12.2015r

Wartość projektu: 626 500,00 zł

Grupa docelowa: osoby bezrobotne od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane (należące do I lub II profilu pomocy)

W ramach projekty przewidziano wsparcie w postaci:

- staże do 6 miesięcy
- szkolenia indywidualne
- przyznanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Rekrutacja do projektu trwa!

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę